Strona główna » Regulamin
Kontakt

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego pracowniainspiracji.pl

I. Definicje

§ 1


W niniejszym regulaminie sklepu internetowego pracowniainspiracji.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a. „Sprzedawca” – Pracownia Inspiracji Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 29,
20-211 Lublin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596892, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, NIP 9462656975, REGON 363507261, e-mail: info@pracowniainspiracji.com ,
b. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej
www.pracowniainspiracji.pl oraz jej podstronach,
c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu Cywilnego.


II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swojego Konta.

§ 3


Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4


Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5


Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 6


1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityce Prywatności i Plików Cookies.


III. Założenie Konta

§ 7


1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Załóż konto” znajdujący się w nagłówku strony Sklepu. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści fałszywych oraz o charakterze bezprawnym.
4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies.
5. Kliknięcie przycisku „Utwórz konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 16 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
8. Istnieje także możliwość utworzenia konta przy składaniu zamówienia, wówczas przy podawaniu danych należy zaznaczyć „Chcę założyć konto w sklepie”.

§ 8


Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.


§ 9


Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania adresów dostawy do osobistej książki adresowej, dodawania towarów do ulubionych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.


IV. Złożenie zamówienia

§ 10


1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 11


1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości i kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2. Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, które chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka.
3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
4. Należy także wybrać sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. W rubryce „W sumie” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy. Należy następnie kliknąć przycisk „Dalej”. Ponadto na tym etapie klient wybiera metodę płatności. W rubryce „Razem do zapłaty” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru oraz koszty dostawy. Jeżeli Klient chce dodać inne pozycje do koszyka, wówczas powinien kliknąć przycisk „Kontynuuj zakupy”. Znajdujące się w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu i jego zmiany.
5. Następnie należy kliknąć przycisk „Do kasy”.
6. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość, poprawność danych Klienta oraz zaznaczyć, że Klient zapoznał się z regulaminem sklepu. Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. W przypadku pojawienia się błędów należy kliknąć przycisk „Cofnij”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” wiąże się z obowiązkiem zapłaty i powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności: „PayU”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

§ 12


1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: Przelew bankowy, PayU oraz Płatność przy odbiorze.
Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: Kurier, Odbiór osobisty.
2. W przypadku wyboru sposobu dostawy „Odbiór osobisty” należy skontaktować się ze  Sprzedającym w celu ustalenia daty odbioru.
3. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.
4. Koszty związane z dostawą ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

§ 13


1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi, przy czym Klient  ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie w zakładce „Twoje dane” odpowiedniej rubryki, czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura VAT.
2. W przypadku wyboru faktury VAT, jako dołączanego dokumentu sprzedaży, Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze fałszywym i bezprawnym.

§ 14


Klient po zalogowaniu do Konta ma także możliwość dodawania towarów do ulubionych, poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do schowka” przy danym towarze. Towary wybrane do ulubionych mogą być następnie usuwane poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na towarze lub przenoszone do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”.

§ 15


Każdorazowo Klient odbierający przesyłkę od kuriera zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń sporządzić protokół szkody podpisany przez kuriera. Koniecznym jest, aby było to wykonane w chwili odbierania przesyłki. W przypadku gdy kurier nie będzie posiadał specjalnego druku, protokół może zostać spisany odręcznie. Na protokole należy napisać: datę i miejsce doręczenia, imię i nazwisko kuriera, nazwę firmy kurierskiej, co było przedmiotem przesyłki, sposób zapakowania przedmiotu (wymieniając wszystkie warstwy i zabezpieczenia), czy opakowanie zostało uszkodzone i opisać uszkodzenia przedmiotu. Protokół powinien zostać podpisany czytelnie przez kuriera wraz z podaniem jego numeru identyfikacyjnego.

 


V. Zwroty i reklamacje

§ 16


1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 17


1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: info@pracowniainspiracji.com lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit.
3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające zidentyfikować zamówienie), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
5. W przypadku reklamacji wynikającej z uszkodzenia przesyłki przez kuriera, niezbędne jest dołączenie protokołu szkody sporządzonego przy kurierze i podpisanego przez niego w chwili doręczania przez niego przesyłki.


VI. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 18


Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 19


Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres info@pracowniainspiracji.com lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

VII. Prawa Autorskie

§ 20

Sklep korzysta z dzieł w postaci zdjęć i opisów i jest związany umowami z ich twórcami. Tym samym Sklep jest jedynym podmiotem mającym prawo do ich korzystania. Zabrania się kopiowania w całości lub częściowo wszelkich dzieł w ramach Sklepu, jak i elementów graficznych Sklepu. Każda próba kopiowania zostanie zgłoszona do prokuratury i instytucji związanych z ochroną Prawa Autorskiego.


VIII. Postanowienia końcowe

§ 21


W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze fałszywym i bezprawnym.

§ 22


Sprzedawca informuje, że autorskie prawa majątkowe do Sklepu oraz wszystkich jego elementów, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 – tj. ze zm.), w szczególności fotografii i haseł reklamowych, należą do Sprzedawcy. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.
 

§ 23


Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.pracowniainspiracji.pl/regulamin-pm-11.html

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności i plików cookies
Nie pokazuj więcej tego komunikatu