Strona główna » Polityka prywatności i plików cookies
Kontakt

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I PLIKÓW COOKIES

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) Pracownia Inspiracji Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 29,
20-211 Lublin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596892, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, NIP 9462656975, REGON 363507261, e-mail: info@pracowniainspiracji.com, zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu pracowniainspiracji.pl.
2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

II. Dane osobowe.

§ 3

1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
2. W przypadku zapisania się przez Użytkownika na usługę Newsletter niezbędne jest podanie adresu e-mail. W przypadku, gdy adres e-mail zawiera dane osobowe Użytkownik przekazuje je do przetwarzania Wykonawcy.
3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu i w tym znaczeniu jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością założenia konta w sklepie internetowym oraz dokonywania zakupów przez sklep internetowy pracowniainspiracji.pl lub skorzystania z usługi Newsletter.
4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4

Administratorem Danych Osobowych jest Pracownia Inspiracji Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 29, 20-211 Lublin (dalej „Administrator” lub „Pracownia Inspiracji”).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez info@pracowniainspiracji.com.

§5

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
1. Realizacji Umowy łączącej Użytkownika z Administratorem, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Newslettera, Regulaminu Sklepu Internetowego albo dokonania zakupu w sklepie internetowym pracowniainspiracji.pl.
2. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, (w sytuacji dokonania zakupu w sklepie internetowym) gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni), w tym profilowanie;
b) działania analityczne (dobór usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacja produktów Administratora w oparciu o uwagi i zainteresowania Użytkownika, optymalizacji procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji Klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez Administratora usług i sprzedaży produktów.
4. W innych przypadkach, dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów i usług partnerów biznesowych Administratora), w zakresie i celu w niej określonym.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

§6

1. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w ust. 3 lit. b) - e) opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzania w tych celach danych Użytkownika, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

§7

1. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

§8


Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione przez: podmioty z grupy kapitałowej Administratora; partnerów współpracujących, łącząc produkty lub usługi, z Administratorem; organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawców Administratora (podmioty przetwarzające), np. franczyzobiorców i podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencje marketingowe itp.

§9


Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do danych Użytkownika oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych Użytkownika;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§10

W chwili obecnej Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania danych Użytkownika poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego, np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics czy Marketing Analitica.

§11

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegać profilowaniu.
Profilowanie wykonywane jest na podstawie uzasadnionego interesu Wykonawcy i w oparciu o posiadane dane, tj. dane osobowe podane przez Użytkownika dla zawarcia umowy sprzedaży, rejestracji konta w pracowniainspiracji.pl, czy przystąpienia do newslettera, a także informacje pozyskane za pomocą plików cookies.
2. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Użytkownik otrzymuje.
3. Celem profilowania jest wyłącznie dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych w oparciu o faktyczne lub przewidywane potrzeby i preferencje. Dzięki temu Wykonawca reklamuje tylko te produkty, które prawdopodobniej bardziej spodobają się Użytkownikowi.
4. Użytkownik może w dowolnym momencie, bezpłatnie, ze skutkiem na przyszłość wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych do ww. celów marketingowych, wysyłając wiadomość na adres: info@pracowniainspiracji.com.

III. Pliki cookies.

§ 12

1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 13

1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 14

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 15

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§ 16

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.

§ 17

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.
2. Korzystanie z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem jest możliwe. Dla korzystania z tej usługi niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika.

§ 18

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Sklepu.

§ 19

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@pracowniainspiracji.com
2. Polityka znajduje się na stronie stronie stronie https://www.pracowniainspiracji.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies-pm-17.html oraz w siedzibie Wykonawcy.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności i plików cookies
Nie pokazuj więcej tego komunikatu